Detalji projekta

ELABORAT PRAĆENJA MORFOLOŠKIH PROMJENA NA RIJECI DRAVI OD RKM 12 DO RKM 14 U CILJU OSIGURANJA PLOVNOG PUTA I FUNKCIONALNOSTI LUKE TRANZIT TE IZRADA PROGRAMA RADOVA OSIGURANJA PROKOPA U 2013. GODINI

Investitor:Agencija za vodne putove Vukovar

Sektor:Regulacije, upravljanje vodama i navodnjavanje

Glavni projektant:Ivan Radeljak

Detalji:Pdf icon