Ana Marković

  • Ana Marković, mag.ing.aedif.
  • projektant
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Ana je završila srednju Graditeljsko-geodetsku školu u Osijeku 2004. godine, te Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku 2009. godine čime je stekla naziv diplomiranog inženjera građevinarstva, smjer hidrotehnike. Od travnja 2009. godine je zaposlena u sektoru "Odjela regulacija i upravljanja voda" kao projektant pripravnik. Položila je stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva, te postala Ovlašteni inženjer građevinarstva u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva 2012. godine. Trenutačno radi kao projektant suradnik na poslovima izrade projektne dokumentacije hidrotehničkih objekata kao što su regulacije vodotoka, te luka i pristaništa u riječnom prometu pomoću računalnih aplikacija AutoCAD, Adobe i Microsoft Office.