Hrvoje Barbarić

  • Hrvoje Barbarić, mag.ing.aedif.
  • projektant
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Hrvoje je završio srednju tehničku školu u Slavonskom Brodu 1998. godine, te diplomski Studij građevinarstva pri sveučilištu u Zagrebu 2008. godine čime je stekao stručni naziv magistra na smjeru hidrotehnike. Iste godine se pridružio našem timu u sektoru "Regulacije, upravljanje vodama i odvodnjavanje" kao projektant suradnik. Trenutačno radi kao projektant na poslovima izrade projektne dokumentacije navodnjavanja i vodovoda. Služi se računalnim aplikacijama kao što su AutoCAD, Urbano, EPANET, ArcMAP, HEC-HMS, HEC-RAS. Od 2011. je član Hrvatske komore inžinjera građevinarstva.

PROJEKTI
IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT VODOOPSKRBNE MREŽE NASELJA LUG SUBOTIČKI