Igor Tadić

  • Igor Tadić, mag.ing.aedif.
  • projektant
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Igor je završio III. matematičku gimnaziju u Osijeku 2008. godine, te preddiplomski i diplomski studij Građevinskog fakulteta Sveučlišta u Zagrebu. Diplomirao je 2013. godine čime je stekao naziv magistra inženjera građevinarstva. Od prosinca 2013. godine do danas zaposlen je u tvrtki Hidroing d.o.o. na mjestima projektanta suradnika te projektanta. Trenutačno radi kao projektant na poslovima izrade projektne i studijske dokumentacije u sektoru gospodarenja otpadom, te na poslovima izrade studijske i tender dokumentacije za EU sufinancirane projekte iz sektora Okoliš.