Marko Prentašić

  • Marko Prentašić, građ.teh.
  • obrađivač
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

PROJEKTI
STUDIJA PROTOČNOSTI STAROG KORITA RIJEKE DRAVE UZ HE DUBRAVU
STUDIJA PROTOČNOSTI STAROG KORITA RIJEKE DRAVE UZ HE ČAKOVEC