Matej Fremec

  • Matej Fremec, mag.ing.aedif.
  • projektant/konzultant
  • Hidroing d.o.o.
  • Tadije Smičiklasa 1
  • 31000 Osijek

Matej je završio srednju školu Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku nakon čega 2010. godine upisuje Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek. Kao student druge godine diplomskog studija, Matej je u ljeto 2015. godine izabran za sudjelovanje u programu stručnih praksi u okviru projekta "Razvoj i primjena hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera" te stručnu praksu obavlja u poduzeæu Hidroing d.o.o. Osijek u sektoru vodoopskrbe. Po završetku stručne prakse, Matej nastavlja raditi u istom poduzeæu. U studenom 2015. godine diplomirao je na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek na temu diplomskog rada "Matematičko modeliranje vodoopskrbnog sustava Dalj-Aljmaš-Erdut" i stekao titulu magistar inženjer građevinarstva (mag. ing. aedif.). U srpnju 2016. godine, Matej je završio Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Osijeku te stekao kompetencije ovlaštenog predavača za rad u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju koje prvenstveno primjenjuje u ulozi predavača u sklopu programa "Obuka korisnika hidrauličkog modela". Akademske godine 2017./2018., Matej je predavao vježbe na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek gdje je bio asistent na drugoj godini diplomskog sveučilišnog studija iz predmeta Modeliranje u hidrotehnici.

Tijekom svog rada u Hidroingu, Matej je stekao znanja i vještine izrade hidrauličkih modela, provođenja mjernih kampanja i dijagnosticiranja sustava, optimizacije vodoopskrbnih sustava, izrade studija izvodljivosti te izrade kompleksnih GIS sustava. Specijalist je u radu s računalnim programima poput AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, QGIS, Epanet2, WaterCAD i MS Excel.